P2 – Ráp Xe TFL Bronco C1508 Lên Đồ Điện Khủng

Phần 2 – Ráp Xe TFL Bronco C1508 với bộ Đồ Điện Khủng
Phần 1 : https://www.youtube.com/watch?v=WoabpVlznJE

Chi tiết các thành phần cho bạn nào cần ráp

– KIT chiếc xe : https://goo.gl/K2Pn9E
– ESC 120A : https://goo.gl/J9iPNn
– Motor 4068 1700KV : https://goo.gl/kt9ZMs
– Servo : https://goo.gl/c6dNLT
– Bộ TX RX : https://goo.gl/WGJG3T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *