Chế Quadcopter 350 Brushless với gỗ balsa

Hôm nay chúng ta sẽ cùng chế Quadcopter 350 Brushless với gỗ balsa.

List đồ để các bạn có thể làm
– Bộ TX RX DSM2 : https://goo.gl/LvdHBr
– ESC 30A : https://goo.gl/7pFGhY
– Motor 2212 1400kv : https://goo.gl/Vo9Yc1
– Bộ Cánh 8045 thuận nghịch : https://goo.gl/ZDvADZ
– Pin : https://goo.gl/YA7ywG
– Và mạch KK 2.1.5, Gỗ Balsa 6mm

Kênh Sáng Tạo .COM Chúc các bạn thành công !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *